Nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục

 Bộ GD&ĐT đã công bố Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 – 2020.

 Chỉ thị nêu rõ:  Để thực hiện hiệu quả công tác này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) thực hiện tốt các nhiệm vụ sau.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã được Bộ trưởng phát động trong toàn ngành. Căn cứ Danh mục các tiêu chí thi đua của Bộ, xây dựng Danh mục cụ thể các tiêu chí thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học của cơ quan, đơn vị. Các tiêu chí thi đua phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và các vấn đề về giáo dục được cơ quan, đơn vị, địa phương và cả xã hội quan tâm.

Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến (là các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, có minh chứng, sản phẩm cụ thể, hiệu quả, đem lại lợi ích đích thực, được đồng nghiệp, bạn bè, xã hội tôn vinh, học tập, làm theo).

Chỉ thị yêu cầu, cơ quan quản lý giáo dục các cấp phải là nơi kiến tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên có môi trường thuận lợi phát huy tối đa phẩm chất và năng lực cá nhân; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia thi đua đổi mới, sáng tạo, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến.

Đồng thời, định kỳ hàng quý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, các cơ quan đơn vị lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tổ chức thẩm định minh chứng, sản phẩm; biểu dương, khen thưởng kịp thời; lựa chọn các điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc nhất, kèm minh chứng, sản phẩm đổi mới, sáng tạo gửi về Bộ GD&ĐT để Bộ trưởng xét, khen thưởng, khen thưởng.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học bằng nhiều hình thức, hiệu quả, thiết thực; định kỳ vào tháng cuối cùng của mỗi quý, gửi bài viết, hình ảnh minh hoạ, sản phẩm, minh chứng của các gương điển hình tiên tiến đi đầu trong đổi mới, sáng tạo về Bộ GD&ĐT  để tuyên truyền, nhân rộng, tạo ra sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành và cả nước.